Prohlášení o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. a podle Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

EDEFI s.r.o.
Rolavská 1049/48b
360 17, Karlovy Vary

+420 704 971 621
konzultaceatedefi [emailtecka] cz (konzultace[at]edefi[dot]cz)
 

2. Kategorie osobních údajů, účely a právní základy zpracování

2.1. Kontaktní formulář

V případě zájmu o konzultaci, je možné nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře. Abychom mohli Váš požadavek zpracovat, potřebujeme následující osobní údaje:

Jméno, příjmení
Email
Telefon

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce dle článku 6 písm. f) GDPR nařízení.

2.2. Odběr novinek

Pokud jste udělil/a souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím e-mailu (novinkách a našich službách.) bude zpracování osobních údajů pro tento účel probíhat po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu. Odhlášení je možno provést proklikem v mailu nebo zasláním požadavku na konzultaceatedefi [emailtecka] cz (konzultace[at]edefi[dot]cz)

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Vámi udělený souhlas.
 

3. Příjemci osobních údajů

Správce osobních údajů společnost Edefi s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím stranám. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány  v souladu s platnými zákony České republiky.
 

4. Práva subjektů údajů

4.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům.

4.2. Právo na opravu osobních údajů.

4.3. Právo na výmaz

 • odvolání souhlasu a právní důvod pro zpracování, neexistuje
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • uplynula lhůta zpracování osobních údajů
 • vznesení námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení

Právo na výmaz osobních údajů, které můžete uplatnit kdykoliv a za jakékoliv situace nelze např. uplatnit na likvidaci všech osobních údajů, v návaznosti na archivaci dle zákona a není tudíž právem absolutním.

4.4. Právo na omezení zpracování

 • osobních údaje jsou nepřesné
 • zpracování je protiprávní a vy žádáte pouze o omezení osobních údajů
 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

4.5. Právo vznést námitku

 • proti zpracování osobních údajů.

4.6. Právo na přenositelnost je možnost získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • je možnost získat osobní údaje,  které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné
 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či uzavření smluvního vztahu
 • zpracování se provádí automatizovaně

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů je možné uplatnit přes uživatelský účet? na webových stránkách společnosti.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se můžete obracet na konzultaceatedefi [emailtecka] cz (konzultace[at]edefi[dot]cz)